Hl. Messe

Montag, 29. April 2024 8:30

Hl. Katharina von Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin, Patronin Europas (1380)